Sférochodcův průvodce po Eldraine, 1. část

Po dlouhé době tu máme Sférochodcova průvodce. Tentokrát se podíváme na sféru Eldraine, a tři její královské dvory. Překlad první části flavor článku ze stránek WotC.

 

 

 

 

 

 

 

Sférochodcův průvodce po Eldraine

1. část

Chris Mooney

 

 

Vítej na Eldraine, sférochodče! Jen se tu porozhlédni…

 

Království

 

Idyllic Grange | Art by: Howard Lyon

 

V Multivesmíru je mnoho sfér s krásnými krajinkami, ale jen nemnohé mají tak poklidná místa, jako nalezneš v království Eldraine. Po většinu času je život v království klidný a jednoduchý, a všichni, kdo jsou tu doma (většinou lidé) jsou s tím spokojeni.

Ale království není jen pěknou a klidnou krajinkou, je to i scéna, na které může ctnostná duše rozehrát úžasné představení a dosáhnout slávy. Odměnou bude i bohatství, respekt, a postavení. I když někteří z obyvatel mohou být vůči podivným poutníkům podezřívaví, je pravdou, že i návštěvník z jiného světa může dosáhnout rytířského titulu, pokud bude chtít.

Většina království je poseta vesničkami a polnostmi, kterým vládně pět královských dvorů: Ardenvale, Vantress, Locthwain, Embereth, a Garenbrig. Jejich hlavním úkolem je ochrana obyvatel království a dodržování svých pěti zásadních ctností. Dvory jsou v podstatě nezávislé státy, ale jsou spojeny do jednoho království pod vládou Veletrůnu. Rytíři z pěti království se na turnajích mohou dostat do ostrých střetů, ale skutečné nepřátelství mezi nimi není, a k otevřené válce v dějinách ještě nedošlo.

 

Dějiny

Před vzestupem lidí vládli v království elfové. Legendy praví, že v prastarých časech neměla Divočina hranice, a rozprostírala se, kam až oko dohlédlo. Pět relikvií, tvořících nyní základy pěti královských dvorů, byly všechny součástí ohromného elfího pokladu, a je dost dobře možné, že byly v pradávné době elfy vyrobeny. Před osmi či devíti generacemi ovšem lidé získali moc a elfy z království vyhnali. Divočina sama se stáhla z království s nimi, a tak je teď mezi ní a královstvím už po staletí jasná hranice.

Relikvie samy zůstaly, a jsou stále podivuhodné, s nesmírnou magickou mocí a zdá se, že i vlastní myslí, smrtelníkům nepochopitelnou. Jisté je to, že pět relikvií nyní zosobňuje pět ctností, a také to, že ony samy dokáží objektivně posoudit, jestli daná osoba těmito ctnostmi oplývá. V království jsou všechny tyto ctnosti považované, a je na nich vystavěna celá společnost.

 

Ctnosti

Heraldry concept art

 

Život v království se točí okolo pěti základních ctností: věrnosti, vědění, vytrvalosti, odvahy, a síly. Všichni obyvatelé království, ať už jsou to rytíři, šlechtici, nebo prostí vesničané, se snaží dodržovat tyto ctnosti v každodenním životě. Když chce někdo někomu zalichotit nebo ho urazit, postačí, když dotyčnému připomene, jak se naposledy zachoval (nebo nezachoval) v souladu s ctnostmi.

Všech pět ctností bylo ustanoveno pěti relikviemi, a je tudíž široce respektováno. Všichni v království je vidí jako ideál, kterého se snaží dosáhnout, ovšem jen málokdo pohlíží na všechny ctnosti stejně. Samozřejmostí jsou královské dvory, které přirozeně považují ctnost tvořenou jejich relikvií za nejhlavnější (ovšem nikdy ne na úkor ostatních). Například každý rytíř s Emberethu si cení odvahy nejvíce, ale to neznamená, že by věrností nebo věděním pohrdal.

 

Rytíři

V království je rytířský titul nejvyšší poctou, které se komukoli může dostat. Rytíři jsou pro všechny hrdinové a vzory ctností. Spolu s titulem „Syr“ mají na svých bedrech spoustu zodpovědnosti. Počínaje ochranou obyvatel království, a konče podnikáním nebezpečných výprav do Divočiny. Rytíři nosí kvalitní zbroj a zbraně, jezdí na vynikajících ořích (kteří se neomezují jen na koně), a občas vládnou i mocnou magií, kterou jim propůjčuje relikvie jejich královského dvora.

Získat rytířský titul jednoho z dvorů znamená prokázat, že dotyčný splňuje danou ctnost. U některých dvorů ovšem má poslední slovo daná relikvie, která dotyčného přímo posoudí.

 

Veletrůn a Velká výprava

Jednou za generaci se v království objeví tajemná bytost, zvaná Výpravník nestvůrný, která vybere někoho z rytířů, aby podnikl Velkou výpravu a stal se velekrálem nebo velekrálovnou. Cílem výpravy je získat rytířské tituly ve všech pěti královských dvorech a prokázat tak, že jejich ctnosti jsou natolik silné, že si zaslouží usednout na Veletrůn. Za posledních padesát let byli vybráni pro Velkou výpravu dva lidé: současný velekrál Algenus Kenrith a jeho žena, královna Linden z Ardenvale. Místní obyvatelé mi řekli, že vybrat dva uchazeče současně je velmi neobvyklé, ale na druhou stranu, tříhlavá bestie, vybírající uchazeče o královský trůn, obvyklá také není.

 

 

Ardenvale

Castle Ardenvale | Art by: Volkan Baga

 

Jako dravý pták usazený na skále, tyčí se hrad Ardenvale nad okolními poli a pastvinami. Uvnitř jeho sněhobílých hradeb se nalézají akry pečlivě udržovaných trávníků a zahrad. A na vrcholu centrální hradní věže se nachází Kruh věrnosti, chráněný tucty věrných stráží.

Ardenvale je maják míru a klidu království, a je současně symbol i podstata královské moci. Stačí jen vyslovit jeho jméno, a mluvčího zahalí jemná ochranná magie. Hrad je domovem velekrále Kenritha a královny Linden, a také jejich čtyř dětí: Rowan, Willa, Hazel, a Erica.

Věrnost

Ardenvale je postaven na věrnosti. Celý dvůr pohlíží na věrnost jako na základ kámen důvěry a spřízněnosti, která podporuje ostatní čtyři ctnosti, nikoli jen jako na slepou poslušnost tomu, kdo je zrovna u moci.

Bez schopnosti důvěřovat a podporovat ostatní nemůže mezi lidmi zavládnout harmonie, a bez harmonie nemůže být žádných ctností. Ego je hlavním nepřítelem věrnosti, protože důvěru a harmonii podkopává. Rytíři z Ardenvale se tedy snaží zdokonalit svou hlavní ctnost odmítáním sobeckých tužeb a myšlenek.

Rytíři

Ardenvale Knight concept art

 

Rytíři Ardenvale jsou věrní — nejen svým vládcům, ale i sobě navzájem, a také všem obyvatelům dvora. Skutečná věrnost vždy vítězí nad arogancí a domýšlivostí: vítězství patří vždy všem, ne pouze jednotlivci, a i osamělý rytíř svou slávu přináší celému Ardenvale.

Ardenvalští rytíři jsou v boji zuřiví i sami o sobě, ale ve skupině o mnoho víc. Jen zřídkakdy se vydávají na výpravy sami, a jejich věrnost zaručuje, že žádný rytíř není ponechán nepříteli napospas. Když nebojují v bitvách či nejsou na výpravě, rytíři nejraději tráví čas v Ardenvale ve společnosti ostatních, které si cení nadevše.

Ti z vás, co chtějí svět změnit k lepšímu, už nemusí dál hledat. Ardenvalští jsou obránci království, chrání nevinné vesničany před blízkým i vzdáleným nebezpečím, a v čase krize jsou první, na které se všichni obrací.

Kruh věrnosti

Silverflame Ritual | Art by: Jason Felix

 

V srdci hradu Ardenvale se nachází kouzelný kruh věčně planoucího stříbrného ohně, zvaný Kruh věrnosti. Aby se někdo stal rytířem z Ardenvale, musí projít skrz plameny dovnitř kruhu, jehož magie dokáže rozpoznat sobectví a pýchu. Ti, kteří projdou plameny nespáleni, jsou hned pasování na rytíře přímo ve středu Kruhu. Ty, které plameny spálí, ostatní rytíři rychle vytáhnou ven a vyléčí, ale jen zřídkakdy jim dovolí zkoušku podniknout podruhé.

Kruh věrnosti poskytuje rytířům a kouzelníkům z Ardenvale schopnost vyléčit ostatní a spálit nepřátele svatým světlem. Magie věrnosti je silnější, pokud je sesílána ve skupině. Vytváří mezi rytíři neviditelné pouto, které je posiluje ve schopnosti ochránit se navzájem. Přísahy při Kruhu věrnosti jsou prodchnuty magickou jistotou, a každý, kdo takovou přísahu poruší, je z Ardenvale okamžitě vypovězen.

Worthy Knight | Art by: Yongjae Choi

 

 

Královna Linden Neochvějná

Linden, the Steadfast Queen | Art by: Ryan Pancoast

 

Královna Ardenvale byla ve Velké výpravě silnou kandidátkou: v pětadvaceti letech se už stala rytířkou Vantressu, Locthwainu, a Ardenvale. Na Velké výpravě potkala i svého budoucího manžela, a při plnění úkolů — jako dva rytíři pokoušející se o Velkou výpravu — se sblížili. Zamilovali se do sebe a byli oddání krátce poté, co Velekrál Kenrith Velkou výpravu dokončil a usedl na Veletrůn. Linden se rozhodla starat o dvojčata Rowan a Willa, ale i tak byla Ardenvalskou královnou, po boku svého manžela.

Linden je v časech krize neochvějná, a poddaní ji milují jako zodpovědnou a praktickou královnu. Zdá se, že v každém městě a vesnici, které jsem navštívil, mají alespoň jeden příběh o tom, jak jim královna Linden pomohla, ať už vyřešit nějaký spor mezi nimi, nebo problém s Divočinou. Rytíři si dodnes vyprávějí o její výpravě; získat čtyři rytířské tituly je stále obdivuhodné ve světě, kdy většina rytířů stěží získá ten jeden.

 

Vantress

Castle Vantress | Art by: John Avon

 

Hrad Vantress se tyčí jako ostrov nad Lochmere, mlhou pokrytým jezerem na odlehlém okraji království. Z věží vlají praporce a korouhve, a voda volně tryská celou pevností jako obrovskou fontánou. Hrad leží nad hlubokou šachtou, která je obvykle plná vody. Na dně šachty je potemnělá jeskyně, kde odpočívá Kouzelné zrcadlo.

Vantress je známý jako centrum vzdělanosti království, a badatelé a tazatelé z celého království se sem sjíždějí, aby získali informace jinde nedostupné.

 

Vědění

Vantreští rytíři věří, že nejvyšší ctností je vědění, protože vědění určuje, jak se ostatní ctnosti mají a mohou používat za různých okolností, a také vědění dokáže problémy řešit, namísto aby je prohlubovalo.

Vědění ovšem neznamená jen memorování a znalost faktů. Znalost jakéhokoli množství informací je k ničemu, pokud dotyčný nechápe, jak jsou provázané, a nedokáže z nich pochopit celek a principy. Nepřítelem vědění není jen hloupost, ale i zkostnatělé myšlení a úzkoprsost. Vantreští rytíři musí být schopni přizpůsobit se novým informacím a novým myšlenkám.

Rytíři

Ve Vantressu je rytířský titul získaný znalostmi, aplikovanými na realitu světa. Aby se někdo stal rytířem, musí Kouzelnému zrcadlu přinést tajemství, které Zrcadlo nezná, a i záleží pouze na Zrcadlu, jestli titul udělí.

I poté, co je rytíř pasován, pokračuje v hledání a přinášení nových tajemství Zrcadlu, ale také cestuje po světě a snaží se využívat svých znalostí pro pomoc ostatním. Když je někdo vyvedený z míry vílí hádankou, nemůže projít přes očarované dveře, nebo je uřknutý čarodějnicí, vantreský rytíř mu může pomoci.

Mudromágové

Vantreští kouzelníci (často zvaní mudromágové, letopisci, nebo hádankáři) hledají v Divočině znalosti a zkoumají tajemství vílí magie. Jsou obzvláště smělí a zcestovalí; není neobvyklé, že když se rytíř z nějakého dvora ocitne v odlehlé bažině, nebo ve světluškami ozářené jeskyni, bude tam jako druhý — vantreský kouzelník už tam byl. Kouzelníci jsou specialisté na jednání z nadpřirozenými bytostmi, a dokáží vyřešit různé záludnosti vílích slibů a hádanek; vždy jsou schopni vychrlit protiargumenty, výjimky, a speciální podmínky. Dám vám dobrou radu: když se mudromága či letopisce na něco zeptáte, buďte připraveni na podrobnou a velmi, velmi dlouhou odpověď.

Kouzelné zrcadlo

The Magic Mirror | Art by: Anastasia Ovchinnikova

Indrelon concept art

 

Hluboko pod Vantressem, většinu času pod vodní hladinou, se nalézá tajemství hromadící Kouzelné zrcadlo. Jeho skutečné jméno je Indrelon, ale tak mu říkají jen obyvatelé hradu. Podle pověsti kdysi dávno ten nejhloupější rudokápník položil otázku tomu nejmoudřejšímu z mudrců. Mudrc nad otázkou přemítal po zbytek života, a odpověď nenalezl. Po jeho smrti otázka sama zůstala, začala se stáčet sama do sebe, a nakonec se zformovala do podoby Zrcadla. Tu původní otázku už dnes nezná nikdo kromě Zrcadla, a Zrcadlo samo dodnes stále vysílá mudromágy a rytíře na výpravy, aby mu přinesli tajemství, která by mohla otázku zodpovědět.

Zrcadlo si cení znalostí všech, kdo před něj předstoupí. Nejběžnější odměnou za ně je titul rytíře, ale i rytíři se před Zrcadlo znovu a znovu vrací, aby za další tajemství získali další odměny, třeba nová kouzla a větší magickou moc. K Zrcadlu mají volný přístup i merfolkové, žijící v jezeře Lochmere, kteří netouží po rytířském titulu, ale snaží se odhalit tajemství Zrcadla. Podstata moci Zrcadla zůstává dodnes neznámá, ale je nepochybné, že šíře jeho znalostí je obrovská.

Gadwick, the Wizened | Art by: Colin Boyer

 

Na rozdíl od ostatních dvorů nemá Vantress oficiálního vládce. Obyvatelé hradu jsou vedeni samotným Zrcadlem. Dostávat rozkazy od vnímajícího magického artefaktu umístěného hluboko pod hradem a zalitého vodou může být docela výzva. Většina každodenních povinností tedy spadá na jednoho nebo dva nejmocnější vantreské kouzelníky s titulem arcimág. Mysl dotyčného musí být správně naladěna, aby si získala respekt Zrcadla, a zároveň dokázala rozluštit jeho často tajemné instrukce, a tak jsou arcimágové de facto postaveni na roveň vládcům ostatních dvorů a je jim prokazována stejná ceremoniální pocta. I když, jak pronesl Gadwick, současný vantreský arcimág, na „takové opičky mívám jen zřídkakdy čas.“

Locthwain

Castle Locthwain | Art by: Titus Lunter

 

Hrad Locthwain je sám o sobě pohyblivá, létající stavba, plující na dešťovém oblaku. Počasí pod hradem se mění od jemného mrholení až po zuřivou bouři, podle (jak se alespoň říká) královniny momentální nálady. Hrad sám může přistát na zem, nebo i na vodní hladinu, a podobnou magií, která nadnáší hrad, se na zem mohou dostat i jho rytíři — na malých dešťových obláčcích.

Vnitřek hradu Locthwain je spletitý labyrint úzkých chodeb propojujících rozlehlé sály. Rytíři z jiných dvorů, kteří se dostali to toho bludiště, ho popisovali podobně jako Divočinu, a zdá se, že locthwainská magie napomáhá vyvolávat v bludišti dezorientaci, a nakonec i hrůzu z toho, že se ztratíte.

Vytrvalost

Belle of the Brawl | Art by: Magali Villeneuve

 

Podle Locthwainu je vytrvalost největší ze ctností, protože ostatním ctnostem dává cíl. Pro locthwainské rytíře to znamená odhodlání, cílevědomost, závazek, neúnavnost, rozhodnutí nevzdat se.

I když jsou místní šlechtici respektovaní, stále visí ve vzduchu otázka, proč se nesnaží nalézt Kotel, stejně jako rytíři. Jak mi jeden z rytířů řekl: „Neúnavná snaha o dosažení bohatství, cílevědomé budování vztahů s ostatními dvory, závazek sloužit královně — to všechno jsou řádná ztělesnění naší ctnosti, ale výprava za Kotlem by měla být naším hlavním cílem!“

Rytíři

Locthwain knight concept art

 

Locthwainští rytíři jsou namyšlení a považují se za nadřazené ostatním rytířům, z důvodu jejich ctnosti. Dokáží být pragmatičtí, aby ustoupili z prohrané bitvy, ale jsou dost vytrvalí na to, aby se později vrátili a nepřítele porazili. Dám vám radu: nikdy si neudělejte z locthwainského rytíře nepřítele kvůli nějaké nepodstatné záležitosti, jsou v celém království pověstní tím, že jejich nevraživost je dlouhá.

I když jsou ve zbroji, vypadají locthwainští rytíři vždy připraveni účastnit se jakékoli oslavy své královny. Nejvyšším cílem každého rytíře je stát se hodným podniknout výpravu za Kotlem věčnosti — a s královnou se před započetím výpravy oženit. Snaží se tedy podnikat výpravy za nejrůznějšími magickými předměty, aby si získali její přízeň.

Kotel věčnosti

The Cauldron of Eternity | Art by: Tomasz Jedruszek

 

Kotel věčnosti je prý ohromný kamenný kotel s mocí poskytnout někomu věčný život nebo oživit mrtvého, pokud se rozhodne považovat je za hodné. Tohle souhlasí s pověstmi o ostatních čtyřech relikviích a vysvětluje magii nad životem a smrtí, kterou vládnou locthwainští černokněžníci. Ani tak ovšem nejsou tyto dohady zcela ověřitelné, neboť Kotel věčnosti je ztracen už po mnoho generací.

Za časů vlády elfů stál hrad Locthwain na jeskyni, ve které byl Kotel umístěn. Když ovšem vládu nad královstvím převzali lidé, Kotel se ztratil v Divočině. Jak jsem se dozvěděl, každá z relikvií symbolizuje a ukotvuje každý dvůr v království, magicky, morálně, a i doslovně. Proto hrad Locthwain pluje vzduchem, zatímco královna Ayara a její rytíři se snaží Kotel nalézt.

Královna Ayara

Ayara, First of Locthwain | Art by: Ryan Pancoast

 

Vládkyně Locthwainu je královna Ayara. Na rozdíl od ostatních vládců je elf — nikoli příchozí z Divočiny, ale poslední z elfských vládců z dávné doby. Je nepřestavitelně prastará, dalo by se říci i nesmrtelná, což je druh vytrvalosti, pro kterou ji její poddaní milují, a která ostatní dvory znervózňuje.

I když je její oficiální titul První z Locthwainu, ostatní v království ji často nazývají „Ovdovělá královna“, podle mnoha ženichů, za které se v průběhu staletí provdala. Ayara se vždy provdá za rytíře Locthwainu večer předtím, než se vydá na svou výpravu (zatím vždy se smrtelným koncem). Podle tradice vždy rok a den poté, co rytíř vyrazí na výpravu a nevrátí se, prohlásí ho královna za mrtvého a uspořádá jeho pohřeb. Velmi často se pohřební oslavy protáhnou až do rána a plynule se změní ve svatební oslavy královny a jejího nejnovějšího ženicha.

Lidé v Locthwainu na královnu Ayaru pohlíží jako na ztělesnění ideálu vytrvalosti. nejen že vytrvala (ve smyslu toho, že zůstala) i poté, co elfové z království odešli, ale také se neúnavně snaží najít Kotel věčnosti. její vůlí se hrad stále pohybuje vpřed, a tento příklad inspiruje i její lid k „pohybu vpřed“, což je jakési neoficiální motto mnoha loctwainských rytířů.

>>> 2. část >>>

 

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vaší vlastí stránky.

Zanechte odpověď