Sférochodcův průvodce Ixalanem, 1. část

RealmsUncharted

Po delší době tu máme opět sférochodeckého průvodce. Jaká byla historie Ixalanu? Proč na sebe nevraží lidé a merfolkové? Volný překlad flavor článku ze stránek WotC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sférochodcův průvodce Ixalanem, 1. část

R&D „vypravěčský tým“

1. 11. 2017

 

HISTORIE IXALANU

Dějiny Slunečního císařství a Poslů řek jsou odedávna propletené. Merfolkové sami jsou doopravdy prastarý národ, a jejich legendy sahají až do dávných dob, předtím, než noha člověka vstoupila na Ixalan poprvé (ačkoli ani oni si už nepamatují, odkud lidé přišli). A po velmi dlouhou dobu oba národy žili v míru. Posvátný prales Itlimoc, přezdívaný Kolébka hojnosti Slunce, je připomínkou těchto časů, kdy jak lidští, tak merfolští kněží spolupracovali na nesmírném požehnaném kouzlu, které proměnilo okolní krajinu na úrodný zemský ráj.

Growing Rites of Itlimoc | Art by Grzegorz Rutkowski

Tehdy žádné Sluneční císařství nebylo, lidé žili v několika městských státech rozesetých po celém kontinentu. Jeden z těchto států, Orazca, se později rozrostl a stal se centrem lidské civilizace, částečně i díky jeho vládkyni, Chacanto Intli. Chacanto měla jisté osobní kouzlo a ve věcech politiky byla zběhlá až vychytralá. Podařilo se jí sjednotit městské státy, ale i v této době lidé (spolu s dinosaury, které již tehdy ovládali) neexpandovali na území Poslů řek. Namísto toho mezi oběma národy vzkvétal obchod, a Chacanto Intli nakonec přetvořila svou říši v mocné císařství.

V té době merfolkové dokonce dělali to, co nikdy předtím ani potom: stavěli vesnice, a dokonce i malá města. V souladu se svými tradicemi byla města i vesnice stále součástí přírody, ale sídla to byla trvalá. Majestátní Velestrom je jedinou připomínkou jejich tehdejšího prastarého města, a je merfolky dodnes uctíván jako místo života jejich předků.

O mnoho generací později nastoupil na trůn nový Sluneční císař, Apatzec Intli. Při jednom osudovém setkání mu bylo předáno v ochranu Nesmrtelné slunce, a on se rozhodl národ merfolků porazit a celou džungli dobýt.

Nebyl dost moudrý, a bez zábran k tomu použil Nesmrtelné slunce. Následky byly strašlivé.

Celá země byla zničena, a Orazca s Nesmrtelným sluncem byla předána novým strážcům — Poslům řek, kteří přísahali, že polohu města a jeho tajemství ukryjí přede všemi — i sami před sebou.

Tehdy se Sluneční císařství zhroutilo, a zůstalo po něm jen několik městeček na pobřeží. Nový císař si zvolil za sídelní město Pachatupu, ale spojení mezi ním a ostatními městy už nebylo tak silné. Během další doby se rozrostla a získala moc celkem tři města: Pachatupa, Atzocan, a Otepec.

Mezitím moc Poslů řek vzrostla. Jejich národ postupně migroval po celém kontinentu, džungle se šířila s nimi a zarůstala opuštěné louky a pole Císařství. Velká řeka se rozšířila a byla hlubší, oživená magií merfolčích šamanů a posílená novými přítoky.

Před několika lety nastoupil na Sluneční trůn nový císař. Po letech neustálých nájezdů pirátů Neomalené koalice Apatzec Intli III. posílil moc nad ostatními městy, piráty odrazil, a začal rozšiřovat svou říši.

Císařství opět proniklo do džungle vnitrozemí a snaží se najít a znovuzískat Orazcu — své dávno ztracené Zlaté město, a spolu s ním i Nesmrtelné slunce.

Spires of Orazca | Art by Yeong-Hao Han

 

APATZEC INTLI III

Nový vládce císařství je plně zodpovědný za současnou politiku expanze. Apatzec Intli III je nelítostný stejně jako býval jeho jmenovec, který v dávných dobách zneužil Nesmrtelné slunce v boji s Posly řek. Je už ve středním věku, protože jeho matka — předešlá císařovna — vládla velmi dlouho. Odmalička toužil prokázat, že je stejně schopný vládce, a v krátké době po císařovnině smrti změnil v říši takřka vše, co za její vlády nesnášel, a přinesl tak do císařství jak obrodu, tak zmatek.

Apatzec věří v sílu své armády a své vlastní schopnosti vůdce. Navzdory (nebo možná právě kvůli) svému dávnému jmenovci se nejprve o legendy o Nesmrtelném slunci nezajímal, ale Huatliny vize, o kterých se dozvěděl, ho přesvědčily, že Zlaté město může být nalezeno a Nesmrtelné slunce v něm opět použito k porážce nepřátel. Rozhodl se k nalezení města využít všechny dostupné zdroje, dobře věda, že ho jeho počáteční váhání ohledně Orazcy nyní může přijít draho. Někteří z jeho rádců a velitelů se ovšem domnívají, že toto soustředění všech prostředků může Císařství oslabit a vydat ho všanc nepřátelům.

 

ARMÁDY PACHATUPY

Císařská garda je elitní vojenská síla, sídlící v paláci Tocatli. Je výborně vycvičená a organizovaná, zodpovídá se pouze císaři, a jejím úkolem je chránit palác. Její vojáci jsou rozděleni do sedmi oddílů, z nichž každému velí intical. Sedm inticalů se zodpovídá a přináší zprávy přímo císaři, a jistá řevnivost mezi nimi zajišťuje, že se nikdy proti císaři nespojí.

Canchatani, chrámoví vojáci Pachatupy, jsou pečlivě vybráni a požehnáni kněžími dvou ze tří slunečních chrámů v Tocatli — Chrámu Rodícího slunce a Chrámu Pohlcujícího slunce. (Třetí z chrámů, Chrám Udržujícího slunce, žádné vojáky nemá, neboť jeho učení se soustředí na stabilitu a pevnost.) Chrámoví vojáci nejraději používají zbraně s kruhovým ostřím, připomínajícím slunce. I když jsou canchatani v podstatě dvě armády, mají jen jednoho velitele. Caparocti Sluncem zrozený je svatý bojovník Pachatupy, je to zuřivý a obávaný válečník, který sám sebe považuje za oslepující sluneční paprsek spalující nepřátele. Caparocti nosí zářící přilbu, odrážející svit slunce.

 

TROJJEDINÉ SLUNCE

Lid Slunečního císařství uctívá slunce ve třech jeho aspektech: tvořivém (spjatém s bílou manou), udržujícím a pěstujícím (spjatém se zelenou manou), a ničivém (spjatém s červenou manou). Různé součásti přírody i života jsou provázány s těmito aspekty. Například období dešťů je spojené s Probouzejícím sluncem, chladnější část roku s Životadárným sluncem, a období sucha s Hořícím sluncem.

Kinjalli, Probouzející slunce

Bílý aspekt slunce zosobňuje tvořivost. Říká se, že Kinjalli uhnětlo lidi z hlíny a vypálilo je ve svém žáru. Kinjalli zažehává život a inspiruje mysl, probouzí tvořivost. Je spojeno s léčením, ale také s oslepujícím světlem a spalujícím hněvem. Je i zosobněním císaře a úzce spojeno s Chacanto Intli, zakladatelkou říše. Odraz Kinjalli můžeme spatřit na císařském dvoře, v hierarchii kněží, i ve struktuře armády. Další jména pro Kinjalli jsou Sluneční stvoření a Rodící slunce.

Ixalli, Životadárné slunce

Zelený aspekt slunce zosobňuje jeho schopnost život udržovat. Ixalli podporuje všechny věci v růstu, jak zelenou džungli, tak lidské bytosti od kolébky až po hrob. Životadárné slunce zosobňuje sílu, pevnost, a soudržnost. Kněží Ixalli jsou v císařství konzervativní silou bránící velkým změnám, a podporující všechny obyvatele a celou říši. Kněží Ixalli jsou také mistři v ovládání dinosaurů. Ixalli je také známé jako Plodné slunce, Udržující slunce, Sluneční růst, nebo Sluneční hojnost.

Tilonalli, Hořící slunce

Červený aspekt slunce zosobňuje jeho ničivost. Tilonalli probouzí vášeň, ničí nepřátele císařství, a ukončuje veškerý život. Hořící slunce je spojované se zuřivostí, ohněm, a láskou. Tilonalli si zvolilo za ochránce mnoho vojáků, včetně svatých bojovníků Pachatupy a zuřivých rytířů Otepecu. Tilonalli je také zvané Pohlcující slunce nebo Sluneční zkáza.

 

DINOSAUŘI

Dinosauři jsou na Ixalanu dominantní formou života, zahrnující jak predátory na vrcholu potravního řetězce a ohromné býložravce, tak i malé formy — pojídače vajec a semen. Lid Císařství žije mezi dinosaury, aniž by se je snažil ovládnout nebo ochočit. Kdykoli se ve městě Císařství pohybuje dinosaurus, je pod něčí přímou kontrolou, ale vždy je tu riziko, že se splaší. To je ovšem v souladu s filozofií Slunečního císařství: příroda (a tedy i dinosauři) jsou nástroj, který lze využít a podrobit si, ale je to současně neustálá zkouška lidské vůle a síly. Příroda sama nemůže být ochočena, ale život s dinosaury lidi posiluje.

Dinosauři jsou také důležitou součástí identity Císařství. Lidé jejich peří využívají jako dekoraci, a objevuje se na všech motivech, od šperků až po architekturu. Věří, že to bylo právě Nesmrtelné slunce, co dalo jejich předkům schopnost dinosaury ovládnout, a udržovat tuto schopnost je pokračováním jejich prastarého odkazu.

Emperor’s Vanguard | Art by Victor Adame Minguez

 

Lidé Císařství využívají širokou škálu dinosaurů. Obrovských býložravých sauropodů, žijících v džungli, obrněných čtyřnožců, létajících dinosaurů, i agresivních masožravých teropodů.

 

POSLOVÉ ŘEK

Vítr, vyjící v ničivém cyklónu, vlny vzedmuté do ohromné výšky, liány a větve sahající a sápající se kam až dosáhnou — to vše je magie merfolčích šamanů z džungle. Lid vody, Poslové řek, ovládají ničivou sílu vzduchu a vody ve snaze ochránit svůj svět před zkázou. Žijí v souladu s přírodou, a snaží se zachovat křehkou rovnováhu a jakékoli nezvané hosty vyhnat.

Posly řek tvoří množství malých kočovných kmenů, zbytků civilizace, která před vzestupem Slunečního císařství byla na Ixalanu nejpočetnější. Kdysi byli tak mocní, že dokázali Sluneční císařství porazit, vyhnat ze středu kontinentu až na pobřeží, a Zlaté město Orazcu obklopit džunglí a uzavřít před celým světem. Nyní ovšem jejich počet skomírá. Jejich šamani využívají magii, aby dokázali přežít v nebezpečných džunglích Ixalanu. Poslové řek v současnosti ovládají hluboké vnitrozemí, řeky, a většinu oblohy.

 

TVŮRCI PŘÍRODY

Poslové řek žili v harmonii s přírodou už odedávna. Nestaví města a nevyvíjí technologie proto, že by nemohli; namísto toho se dobrovolně rozhodli žít život jako součást přirozeného světa, zčásti proto, že si stále pamatují, jakou cestou se kdysi vydalo Sluneční císařství.

Magie Poslů řek se soustřeďuje na ovládání větru, vody, a džungle. Snaží se udržet mírumilovné soužití s přírodou okolo, nevzdorují jí, nesnaží se jí dobýt, přetvořit. Jsou nazýváni Tvůrci proto, že dokáží změnit okolí — proud řeky, směr větru, vyvolání povodní a bouří, pohnout větvemi a liánami. Když se pohybují džunglí, přetvářejí jí tak, aby jejich pohyb nezanechal stopy, podobně jako když oblázek dopadne na hladinu — poté, co se vlnky uklidní, není po něm ani stopy.

Shapers of Nature | Art by Chris Seaman

 

Moc Tvůrců je tak velká, že jen malá skupinka Poslů řek dokáže vzdorovat mnohem početnějším vojákům Císařství nebo jednotkám Soumračné legie. Stačí změnit tok řeky, vyvolat neproniknutelnou mlhu, obrovské vlny, které jejich nepřátele spláchnou, nebo liány, které rozdrtí lodě i zdi pevností. Dokáží se za pomoci větru vznést do vzduchu, nebo do něj odhodit nepřátele. Také mohou vyvolat elementály stvořené z vody a spleti rostlin džungle.

 

PRAMENY DEVÍTI ŘEK

Pro ostatní vypadají Poslové řek jako jednotná síla, odhodlaná vyhnat jakékoli vetřelce z vnitrozemí a zajistit, aby Orazca nebyla nalezena. I když je tato společná snaha opravdová, ve skutečnosti jsou kmeny Poslů řek také v neustálém víru soupeření o nejbohatší oblasti džungle. Merfolčí kmen sestává zhruba z tuctu jedinců, vedených šamanem — Tvůrcem. Tvůrci jsou respektovaní vůdci, kteří rozhodují o životě v kmeni, o tom, kam putovat a kdy zaútočit na vetřelce. Každý Tvůrce má vždy jen jednoho učedníka. Pokud Tvůrce zemře, učedník nastoupí na jeho místo. Pokud se kmen rozroste natolik, že ho jeho území nemůže uživit, učedník vezme část kmene, založí nový kmen, a zabere pro něj nové území.

Ve vnitrozemí Ixalanu existuje v současnosti devět přítoků Velké řeky. Prameny těchto přítoků jsou považovány za prvotní území národa merfolků, a šamani ovládající území okolo jsou nejrespektovanější. Každý šaman se jmenuje podle řeky: Tishana, Kumena, Pashona, Vuhana, Mitica, Notana, Falani, Tuvasa, a Kopala.

 

ELEMENTÁLNÍ TOTEMY

Kmeny merfolků využívají rytých nefritových totemů k označení hranic jejich území. Z dálky vypadají jako hranaté bloky s vyrytými humanoidními rysy. Když se ovšem přiblíží vetřelci, totem se rozzáří modrým a zeleným světlem ze spár, které vznikají při oddělování kusů nefritu. Zanedlouho se totem rozloží na kusy a uvolní elementální energii uvnitř, ze které se zrodí živoucí bytost tvořená větrem, vodou, nebo liánami, obklopující zbytek totemu. Tito strážci jsou mocní, ale vytvořit je znamená jednak pečlivě opracovat množství nefritu, jednak použít mocnou magii ke spoutání živlů. Těchto strážců je proto jen nemnoho, ale tvoří proti armádám vetřelců jak z Císařství, tak z Legie velmi účinnou obranu.

Gilded Sentinel | Art by Izzy

 

Mapa Ixalanu, větší velikost zde.

Poznámka: 2. února 2018 vychází Art of Magic: Ixalan, kde bude vše popsáno ještě podrobněji 🙂

 

 

 

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vaší vlastí stránky.

Zanechte odpověď